Add React to a Website

ប្រើ React តិចឬក៏ច្រើនតាមតែអ្នកត្រូវការ។

React មត្រូវបានរចនាឡើងពីការចាប់ផ្តើមប្រើបន្តិចម្តងៗ ហើយ អ្នកអាចប្រើ React តិចឬក៏ច្រើនតាមតែអ្នកត្រូវការ។ ប្រហែលជាអ្នកគ្រាន់តែចង់បន្ថែម “ផ្នកែតូចមួយនៃ User Interface” ទៅលើ page ដែលមានស្រាប់។ React components គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីធ្វើដូចនោះ។

គេហទំព័រភាគច្រើនមិនមែន, ហើយនិងមិនចាំបាច់ត្រូវតែជា single-page apps។ ជាមួយ បន្ទាត់មួយចំនួននៃកូដនិងគ្មានឧបករណ៍ស្ថាបនា (no build tooling) សាកល្បង React នៅក្នុងផ្នែកតូចមួយនៃគេហទំព័ររបស់អ្នក។ អ្នកអាចពង្រីកវត្តមានរបស់វា (React) ជាបណ្តើរ ឬក៏រក្សាវានៅក្នុង dynamic widgets មួយចំនួន។


Add React in One Minute

នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបបន្ថែម React component ទៅក្នុង HTML page ដែលមានស្រាប់។ អ្នកអាចអនុវត្តជាមួយនិងគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ឬក៏បង្កើត HTML file ដែលទទេមួយដើម្បីអនុវត្ត។

វានឹងមិនមានឧបករណ៍ស្មុគស្មាញឬក៏ការតម្រូវអោយតំឡើង — ដើម្បីបំពេញផ្នែកនេះ អ្នកត្រូវការតែការតភ្ជាប់អ៊ីធឺណិតប៉ុណ្ណោះ ហើយនិងពេលវេលារបស់អ្នករយៈពេល១នាទី។

Optional: ទាញយកឧទាហរណ៍ពេញលេញ (2KB zipped)

Step 1: Add a DOM Container to the HTML

ដំបូង បើក HTML page ដែលអ្នកចង់កែសម្រួល។ បន្ថែម <div> tag ទទេមួយដើម្បីសម្គាល់ទីកន្លែងដែលអ្នកចង់បង្ហាញអ្វីមួយជាមួយ React។ ឧទាហរណ៍​៖

<!-- ... existing HTML ... -->

<div id="like_button_container"></div>
<!-- ... existing HTML ... -->

យើងបានផ្ដល់ឱ្យ <div> នូវ unique id HTML attribute មួយ។ នេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យយើងរកវាឃើញដោយប្រើ JavaScript កូដនៅពេលក្រោយ ហើយនិងបង្ហាញ React component នៅខាងក្នុងវា (<div>)។

ព័ត៌មានជំនួយ

អ្នកអាចដាក់ “container” <div> មួយដូចនេះ គ្រប់ទីកន្លែង នៅខាងក្នុង <body> tag។ អ្នកប្រហែលមាន DOM containers ឯករាជ្យមួយចំនួននៅលើ page មួយដែលអ្នកត្រូវការ។ ជាទូទៅវាគឺទទេ — React នឹងជំនួស content ដែលមានស្រាប់ណាមួយនៅខាងក្នុង DOM containers។

Step 2: Add the Script Tags

បន្ទាប់មកទៀត បន្ថែម <script> tags ចំនួនបីទៅកាន់ HTML page មុនការបិទ </body> tag៖

 <!-- ... other HTML ... -->

 <!-- Load React. -->
 <!-- Note: when deploying, replace "development.js" with "production.min.js". -->
 <script src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.development.js" crossorigin></script> <script src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.development.js" crossorigin></script>
 <!-- Load our React component. -->
 <script src="like_button.js"></script>
</body>

ពីរ tags តំបូង load React។ tag ទីបី load component កូដរបស់អ្នក។

Step 3: Create a React Component

បង្កើត file មួយហៅថា like_button.js ជាប់និង HTML page របស់អ្នក។

បើក this starter code ហើយ paste វាចូលក្នុង file ដែលអ្នកបានបង្កើត។

ពត៌មានជំនួយ

កូដនេះកំណត់ React component ហៅថា LikeButton។ កុំបារម្ភប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់យល់វានៅឡើយ — យើងនឹង cover ពីការបង្កើត blocks នៃ React នៅពេលក្រោយនៅក្នុង hands-on tutorial និង main concepts guide។ សម្រាប់ពេល​ឥលូវ​នេះ តោះយើងគ្រាន់តែបង្ហាញវានៅលើអេក្រង់!

បន្ទាប់ the starter code, បន្ថែមពីរបន្ទាត់នៅក្រោមបាតនៃ like_button.js

// ... the starter code you pasted ...

const domContainer = document.querySelector('#like_button_container');ReactDOM.render(e(LikeButton), domContainer);

ពីរបន្ទាត់នៃកូដនេះគឺថាការស្វែងរក <div> ដែលយើងបានបន្ថែមទៅកាន់ HTML នៅក្នុងជំហ៊ានដំបូងរបស់យើង ហើយបន្ទាប់មកបង្ហាញ “Like” ប៊ូតុង React component របស់យើងនៅខាងក្នុងវា។

That’s It!

អត់មានជំហ៊ានទីបួនទេ។ អ្នកទើបតែបានបន្ថែម React component ដំបូងទៅកាន់គេហទំព័រ​របស់​អ្នក។

ពិនិត្យមើលផ្នែកបន្ទាប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះបន្ថែមទៀតស្តីពីការ integrate React។

មើល source កូដរបស់ឧទាហរណ៍ពេញលេញ

ទាញយកឧទាហរណ៍ពេញលេញ (2KB zipped)

Tip: Reuse a Component

ជាទូទៅ អ្នក​ប្រហែលជាចង់បង្ហាញ React components នៅកន្លែងច្រើននៅលើ HTML page។ នេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញ “Like” ប៊ូតុងបីដង ហើយនិង​បេាះទិន្នន័យមួយចំនួនទៅអោយវា។

មើល source កូដរបស់ឧទាហរណ៍ពេញលេញ

ទាញយកឧទាហរណ៍ពេញលេញ (2KB zipped)

ចំណាំ

យុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺមានប្រយោជន៍បំផុត នៅខណៈពេល page នៃផ្នែល React-powered ត្រូវបានដាក់ដាច់ឆ្ងាយពីគ្នា ។ នៅក្នុង React កូដ វាគឺងាយស្រួលជាងក្នុងការប្រើ component composition ជំនួសវិញ។

Tip: Minify JavaScript for Production

មុនពេល deploy គេហទំព័រ​របស់​អ្នកទៅកាន់ production ត្រូវចាំថា unminified JavaScript អាចធ្វើអោយ page ដើរយឺតយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកប្រើរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នក minify scripts របស់ application រួចហើយ, គេហទំព័រ​របស់​អ្នកនឹងរួចរាល់សម្រាប់ production ប្រសិនបើអ្នកធានាថាបាន deploy HTML ដោយ loads versions របស់ React នៅចុងបញ្ចប់នៅក្នុង production.min.js

<script src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.production.min.js" crossorigin></script>
<script src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.production.min.js" crossorigin></script>

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានជំហ៊ាន minification សម្រាប់ scripts របស់អ្នក នេះជាវិធីមួយដើម្បីបង្កើតវាឡើង

Optional: Try React with JSX

នៅក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើ យើងគ្រាន់តែពឹងផ្អែកលើលក្ខណៈពិសេសដែលបាន support ដោយ browsers។​ នេះ​ជាហេតុដែលយើងបានប្រើ Javascript function call ដើម្បីប្រាប់ទៅ React នូវអ្វីដែលត្រូវបង្ហាញ៖

const e = React.createElement;

// Display a "Like" <button>
return e(
 'button',
 { onClick: () => this.setState({ liked: true }) },
 'Like'
);

មួយវិញទៀត React ក៏ផ្តល់ជូននូវជម្រើសដើម្បីប្រើ JSX ជំនួសផងដែរ៖

// Display a "Like" <button>
return (
 <button onClick={() => this.setState({ liked: true })}>
  Like
 </button>
);

ទំរង់នៃការសរសេរកូដទាំងពីរខាងលើគឺដូចគ្នា ហើយនិងបង្ហាញលទ្ធផលដូចគ្នា។ ខណៈពេលដែល JSX គឺ completely optional មនុស្សជាច្រើនយល់ថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការសរសេរ UI កូដ​ — ទាំងជាមួយ React និងជាមួយ libraries ផ្សេងៗ។

អ្នកអាចលេងជាមួយ JSX ដោយប្រើ this online converter

Quickly Try JSX

មធ្យោបាយលឿនបំផុតដើម្បីសាកល្បង JSX ក្នុង project របស់អ្នកគឺបន្ថែម <script> tag នេះទៅកាន់ page របស់អ្នក៖

<script src="https://unpkg.com/babel-standalone@6/babel.min.js"></script>

ឥឡូវ​នេះអ្នកអាចប្រើ JSX នៅក្នុង <script> tag ណាមួយដោយការបន្ថែមនូវ type="text/babel" attribute ទៅកាន់វា។ នេះគឺជា ឧទាហរណ៍ HTML file ជាមួយ JSX ដែលអ្នកអាចទាញយកនិងលេងជាមួយវា។

វិធីសាស្រ្តនេះគឺល្អសម្រាប់ការរៀននិងការបង្កើត demos ដែលសាមញ្ញ។ ទោះជាយ៉ាងណាវាធ្វើឱ្យគេហទំព័ររបស់អ្នកយឺត ហើយ មិនសមរម្យសម្រាប់ production។ នៅពេលអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីបន្តទៅមុខទៀត, លុប <script> tag នេះនិង type="text/babel" attributes ដេលអ្នកបានបន្ថេម។ ជំនួសវិញ, នៅផ្នែកបន្ទាប់អ្នកនឹងរៀបចំ JSX preprocessor មួយដើម្បីបម្លែង (convert) <script> tags ទាំងអស់របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

Add JSX to a Project

ការបន្ថែម JSX ទៅកាន់ project មួយមិនទាមទារនូវឧបករណ៍ស្មុគស្មាញ (complicated tools) ដូច bundler ឬក៏ development server នេាះទេ។ សំខាន់, ការបន្ថែម JSX គឺច្រើនដូចជាការបន្ថែម CSS preprocessor មួយ។ តម្រូវការតែមួយគត់គឺត្រូវមាន Node.js ដែលបានដំឡើងនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ទៅថតគម្រោងរបស់អ្នកនៅក្នុង terminal ហើយ paste ពីរ commands នេះ៖

 1. ជំហ៊ាន​ ១៖ Run npm init -y (ប្រសិនបើវាបរាជ័យ, នេះគឺជាការជួសជុល)
 2. ជំហ៊ាន​ ២៖ Run npm install babel-cli@6 babel-preset-react-app@3

ពត៌មានជំនួយ

យើង កំពុងប្រើ npm នៅទីនេះសម្រាប់តែការដំឡើង JSX preprocessor ប៉ុណ្ណេាះ អ្នកនឹងមិនត្រូវការវាសម្រាប់អ្វីផ្សេងទេ។ ទាំង react និង application កូដអាចរក្សារជា <script> tags ដដែលដោយគ្មានការផ្លាស់ប្តូរ។

Congratulations! You just added a production-ready JSX setup to your project.

អបអរសាទរ! អ្នកទើបតែបានបន្ថែមនូវ production-ready JSX setup ទៅកាន់ project របស់អ្នក។

Run JSX Preprocessor

បង្កើតថតឯកសារ (folder) ដែលហៅថា src ហើយ run terminal command នេះ៖

npx babel --watch src --out-dir . --presets react-app/prod 

ចំណាំ

npx មិនមែនជា typo ទេ — វាគឺជា package runner tool ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ npm 5.2+

ប្រសិនបើអ្នកឃើញសារ error និយាយថា “You have mistakenly installed the babel package”, អ្នកប្រហែលជាខកខាន ជំហានមុន. ធ្វើវានៅក្នុងថតឯកសារដូចគ្នាដដែល ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។

កុំរង់ចាំដល់វាបញ្ចប់ — command នេះ ចាប់ផ្តើម​ automated watcher សម្រាប់ JSX។

ប្រសិនបើឥឡូវអ្នកបង្កើត file ដែលហៅថា src/like_button.js ជាមួយនិង JSX starter code នេះ watcher នឹងបង្កើត preprocessed like_button.js ជាមួយនិង plain JavaScript កូដដែលសមរម្យឬមួយក៏អាចអោយ browser យល់ឬក៏ run បាន។ ពេលអ្នកកែប្រែ source file ជាមួយ JSX, transform នឹង re-run ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

បន្ថែមពីលើនេះ នេះក៏អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើផងដែរនូវ JavaScript syntax features ដូចជា classes ដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភអំពីការ breaking browsers ចាស់ៗ។ ឧបករណ៍ (tools) ដែលយើងទើបតែបានប្រើហៅថា Babel ហើយអ្នកអាចរៀនបន្ថែមទៀតពីវានៅក្នុង ឯកសាររបស់វា

ប្រសិនបើអ្នកសង្កេតឃើញថាអ្នកកំពុងតែមានជំនាញឬក៏ចំនេះដឹងជាមួយនិង build tools ហើយនិងចង់អោយវាធ្វើអ្វីច្រើនទៀតសម្រាប់អ្នក ផ្នែកបន្ទាប់ ពិពណ៌នាអំពី toolchains ដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងងាយស្រួលប្រើបំផុតមួយចំនួន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ប្រើ toolchains ទេ — អ្នកអាចប្រើ script tags ទាំងនេាះ!